Αναλυτικά Τιμολόγια

Με την απόφαση µε Αριθµ. Πρωτ. ∆11γ/o/9/7/7-2-2013 του Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆Ι. εγκρίθηκε η αναπροσαρµογή και  συµπλήρωση των Ενιαίων Τιµολογίων Έργων (έκδοση 3.0) Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών και Πρασίνου και (έκδοση 1.0) Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιµενικών. Απόφαση έγκρισης .
egiklios07_2013.pdf
Διαβάστε εδώ τα κείμενα των τιμολογίων για όλες τις κατηγορίες έργων (1100+ σελίδες)

Κατεβάστε τα κείμενα των τιμολογίων (σε μορφή MS WORD). Τα αρχεία για κάθε κατηγορία έργων είναι ξεχωριστά.