5 Απρ 2012

Περί κτιριοδομικού κανονισμού


Ο Κτιριοδομικός κανονισμός είναι νόμος του κράτους (ΦΕΚ 59/Δ/3.2.89), που ρυθμίζει τα σχετικά με την κατασκευή των δομικών έργων. Ο κανονισμός αυτός μαζί με τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό (Γ.Ο.Κ.), είναι η βασική νομοθεσία που διέπει την κατασκευή κτιρίων στην Ελλάδα .

Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο του, σκοπός του κτιριοδομικού κανονισμού είναι η ρύθμιση της κατασκευής των δομικών έργων στο σύνολό τους και στα επιμέρους στοιχεία τους, έτσι ώστε να εξυπηρετούν την χρήση για την οποία προορίζονται.

Επίσης επιδίωξη του κανονισμού είναι κάθε δομικό έργο, με κανονική συντήρηση και για μια οικονομικά δεκτή διάρκεια ζωής του, να ικανοποιεί τις παρακάτω απαιτήσεις:

·       βελτίωση της άνεσης, της υγείας και της ασφάλειας ενοίκων και περιοίκων

·       βελτίωση ποιότητας, ασφάλειας, αντοχής, αισθητικής και λειτουργικότητας των κτιρίων

·       προστασία του περιβάλλοντος

·     εξοικονόμηση ενέργειας

·      διευκόλυνση και προώθηση της επιστημονικής έρευνας για τις κατασκευές

·      αύξηση της παραγωγικότητας στον κατασκευαστικό τομέα

Ο κτιριοδομικός κανονισμός περιλαμβάνει άρθρα που αφορούν την ταξινόμηση των κτιρίων, την ασφάλεια και αντοχή των κατασκευών, διάφορα δομικά στοιχεία των κατασκευών (τοίχοι, ανοίγματα, κουφώματα κλπ.), τα πεζοδρόμια και τέλος γενικές περιγραφές κάποιων βασικών εγκαταστάσεων (υδραυλικών, θέρμανσης, ανελκυστήρων κλπ.)


Κτιριοδομικός Κανονισμός  (όπως αρχικά εγκρίθηκε)

Αλλαγές - Τροποποιήσεις που έχουν γίνει πάνω στον αρχικό νόμο
Ξενινώντας από τις αρχικές και μεταβαίνοντας στις πιό πρόσφατες.

Υ.Α. 49977/3068/1989  (ΦΕΚ 535/Β/30.6.1989) Τροποποίηση της υπ αριθ. 3046/304/30.1.1989 απόφασης «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (96/Β/1989)

Υ.Α. οικ. 18738/1990  (ΦΕΚ 160/Δ/27.3.1990) Τροποποίηση της παραγράφου 3.6 του άρθρου 5 του Κτιριοδομικού Κανονισμού 

Υ.Α. οικ. 35622/1991  (ΦΕΚ 918/Δ/18.12.1991) Αναστολή ισχύος διατάξεων περί Αντισεισμικού Αρμού.

Υ.Α. 30189/38γ/1992  (ΦΕΚ 146/Δ/12.2.1992) Προαιρετική εφαρμογή διατάξεων περί Αντισεισμικού Αρμού 

Υ.Α. 80798/5390/1993  (ΦΕΚ 987/Δ/18.8.1993) Συμπλήρωση της 3046/304/89 απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (59/Δ)

Υ.Α. 10256/1926/1997  (ΦΕΚ 329/Δ/21.4.1997) Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης 3046/304/30.1.89 «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (59/Δ) 

Υ.Α. οικ. 52701/1997  (ΦΕΚ 380/Δ/16.5.1997) Τροποποίηση του άρθρου 25 της 3046/304/3-2-89 (ΦΕΚ 59Δ/89) Απόφασης περί Κτιριοδομικού Κανονισμού 

Υ.Α. οικ. 52487/2002  (ΦΕΚ 18/Β`/15.1.2002) Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε υφιστάμενα κτίρια  

Υ.Α. οικ. 59283/2002  (ΦΕΚ 558/Δ`/4.7.2002) Συμπλήρωση της § 3 του αρθ. 2 της υ.α 3046/304/30-1-89 ΠΕΧΩΔΕ «κτιριοδομικός κανονισμός» 

Υ.Α. οικ. 12472/2005  (ΦΕΚ 366/Δ`/5.4.2005) Συμπλήρωση της παρ. 3 του άρθρου 2 της Αποφ. 3046/304/89 «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (59/Δ)  

Υ.Α. οικ. 999/2007  (ΦΕΚ 57/Β`/24.1.2007) Τροποποίηση του άρθρου 30 της υπ αριθ. 3046/304/3.2.1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989), απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Περί Κτιριοδομικού Κανονισμού.