5 Απρ 2012

Περί κανονισμού πυροπροστασίας κτιρίων

Ο αρχικός κανονισμός μαζί με τις τροποποιήσεις που έγιναν στα επόμενα χρόνια από την έκδοσή του έως σήμερα.

Π.Δ. 71/1988  (ΦΕΚ 32/Α/17.2.1988) Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων (αρχικός κανονισμός)

Π.Δ. 374/1988  (ΦΕΚ 168/`/12.8.1988) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 71/88 «κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων» (ΦΕΚ 32/Α/88 διόρθωση στο ΦΕΚ 59/Α/28-3-88)

Π.Δ. 531/1989  (ΦΕΚ 223/Α/6.10.1989) Έκταση ισχύος του Π.Δ/τος 71/88 «Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων για κτίρια του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού»

Υ.Α. 58185/2474/1991  (ΦΕΚ 360/Β/28.5.1991) Περί τροποποιήσεως και συμπλήρωσης του π.δ 71/88 «κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων (32/Α διόρθωση 59/Α)»

Διορθ. Σφ. 1991  (ΦΕΚ 513/Δ/29.7.1991) Διόρθωση σφάλματος στην υ.α 58185/2474/91, (360/Δ/28-5-91) «περί τροποποιήσεως και συμπλήρωσης του π.δ 71/88 «κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων»

Υ.Α. 81813/5428/1993  (ΦΕΚ 647/Β`/30.8.1993) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 71/88 «κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων» (32/Α, διόρθωση 59/Α)

Υ.Α. 54229/2498/1994  (ΦΕΚ 312/Β/22.4.1994) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 71/88 «κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων» (32/Α διόρθωση 59/Α), όπως ισχύει

Αρ. Πρωτ. 39112 Φ.701.2/1998   Κωδικοποίηση ερμηνευτικών – διευκρινιστικών διαταγών επί εφαρμογής του π.δ. 71/88

Υ.Α. 33940/7590/1998  (ΦΕΚ 1316/Β/31.12.1998) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 71/88 «κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων» (32/Α, διόρθωση 59/Α)