Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.)Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σχετικό ΦΕΚ 2221/30-7-2012 :

Για έργα των οποίων η διακήρυξη δημοπράτησης ή η απόφαση ανάθεσης θα αποσταλεί για δημοσίευση ή θα υπογραφεί αντίστοιχα μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι εγκρινόμενες με την παρούσα Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ).
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση δύο μηνών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Την λίστα όλων των ΕΤΕΠ μπορείτε να την διαβάσετε αμέσως παρακάτω .

 

Τις ΕΤΕΠ ανά κατηγορία εργασιών , μπορείτε να τις βρείτε στο επίσημο site της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων . Από εκεί μπορείτε να τις "κατεβάσετε" στον υπολογιστή σας και να τις διαβάσετε ή να τις εκτυπώσετε .