Πρόγραμμα "Εξοικονομώ"


Περιγραφή Προγράμματος

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες κτηρίων που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης μικρότερη ή ίση των 2.100 €/ τ.μ., χρησιμοποιούνται ως κατοικία, οι ιδιοκτήτες των οποίων πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια και είναι χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας.

Το Πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους ωφελούμενους να πραγματοποιήσουν τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους και ταυτόχρονα συμβάλλει στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας, εξασφαλίζοντας με την ολοκλήρωσή του, εξοικονόμηση ενέργειας έως 1 δισ. κιλοβατώρες (kWh) ετησίως.Η υλοποίηση του προγράμματος στηρίζεται στην εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που διαμορφώθηκε πρόσφατα, με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (KENAK, Δ6/Β/5825/30.03.2010, ΦΕΚ Β’ 407) και το Π.Δ. 100/30.09.2010 (ΦΕΚ 177 Α΄) για τους ενεργειακούς επιθεωρητές
Στόχος είναι να προσδιορισθούν οι ενεργειακές ανάγκες των κτηρίων όπως και των αναγκαίων παρεμβάσεων που θα οδηγήσουν στη μεγιστοποίηση της εξοικονομούμενης ενέργειας. Η συνδυασμένη εφαρμογή του προγράμματος και του εν λόγω θεσμικού πλαισίου εξασφαλίζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω Ειδικού Ταμείου Xαρτοφυλακίου με τίτλο «Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» (ΑΠΟΦΑΣΗ 31654/ΕΥΘΥ1415/20.07.2010) ΦΕΚ Β’ 1262. Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 396 εκ. €, με πεδίο εφαρμογής όλη τη χώρα και ενδεικτική περιφερειακή κατανομή στις 13 Περιφέρειες σύμφωνα με τοΠαράρτημα XIII.
Για την επιτυχή λειτουργία του προγράμματος συμμετέχουν στο σχεδιασμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση του οι ακόλουθες υπηρεσίες:
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ

• Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικίας (Απόφαση Συνιδιοκτητών)
• Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας
• Οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο
• Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 συγκυριών ακινήτου
• ΕΤΑΚ ή βεβαίωση Δ.Ο.Υ. για την Τιμή Ζώνης
• Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος του 2011
• Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του 2011
• Αντίγραφο Δήλωσης Στοιχειών Ακινήτων (Ε9) του 2011
• Αντίγραφο αναλυτικής Κατάστασης για τα μισθώματα Ακινήτων (Ε2) για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν
• Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 ενοίκου
• Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκύριου, εφόσον αυτός το χρησιμοποιεί ως κυρία ή δευτερεύουσα κατοικία
• Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων
• Οικονομικές προσφορές αναδοχών / προμηθευτών
• Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 αιτούντα Μονοκατοικίας / Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Διαμερίσματος ως μέρος αίτησης πολυκατοικίας 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1) Στο πρώτο στάδιο καλείται ενεργειακός επιθεωρητής για διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης βάσει της οποίας θα καθορισθεί η ενεργειακή κατηγορία της κατοικίας, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον κατηγορία, η εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί και το αντίστοιχο κόστος.
2) Στο δεύτερο στάδιο υποβάλλεται αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε συμβαλλόμενη τράπεζα.
3) Υποδοχή των αιτήσεων από την τράπεζα/Έλεγχος δικαιολογητικών φακέλου/Έλεγχος επιλεξιμότητας της αίτησης βάσει των κριτηρίων.
4) Μετά το πέρας υποβολής αιτήσεων αξιολόγηση και κατάταξη βάσει κριτηρίου εξοικονόμησης ενέργειας προς κόστος παρέμβασης/Έκδοση Απόφασης υπαγωγής αιτήσεων/Κοινοποίηση της έγκρισης στη συμβαλλόμενη τράπεζα/Ενημέρωση Ωφελουμένου.
5) Υλοποίηση εργασιών.
6) 2η Ενεργειακή επιθεώρηση/Έκδοση δεύτερου πιστοποιητικού/Έλεγχος ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας/Πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.
7) Η εκταμίευση του δανείου ξεκινάει με την απόφαση υπαγωγής. Για την ολοκλήρωση της εκταμίευσης και τη λήψη του πρόσθετου κινήτρου της επιχορήγησης ο ωφελούμενος προσκομίζει τα παραστατικά των δαπανών και το δεύτερο πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης.
8) Δειγματοληπτικός έλεγχος υλοποίησης φυσικού αντικειμένου από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) του ΥΠΕΚΑ.
9) Πιστοποίηση/Έλεγχος της ορθής εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ .