5 Απρ 2012

Ελεγκτές Δόμησης - Το Νομικό Πλαίσιο


Από την Πέμπτη 1η Μαρτίου 2012 ξεκίνησε η εφαρμογή του νόμου «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών» (Ν. 4030/2011), ο οποίος θέτει ένα νέο πλαίσιο για την έκδοση αδειών δόμησης, τον αδιάβλητο και τεχνικά τεκμηριωμένο έλεγχο των κατασκευών, καθώς και την απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό όλων των διαδικασιών αδειοδότησης και παρακολούθησης.
 
Συγκεκριμένα με το νέο νόμο οι διαδικασίες αδειοδότησης απλοποιούνται, καθώς οι Υπηρεσίες Δόμησης χορηγούν:

- την Έγκριση Δόμησης εντός πέντε (5) ημερών (μετά από έλεγχο μόνο του τοπογραφικού διαγράμματος, του διαγράμματος δόμησης και των αποδεικτικών καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες μηχανικού),
- την Άδεια Δόμησης εντός δύο (2) ημερών (χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, αλλά μόνο με έλεγχο πληρότητας υποβολής των απαιτούμενων μελετών και δικαιολογητικών), με την οποία είναι δυνατό να ξεκινήσουν οι οικοδομικές εργασίες.  


Οι παραπάνω μελέτες υποβάλλονται πλέον με αποκλειστική ευθύνη των μελετητών μηχανικών.
  
Σχετικά έχει εκδοθεί η ΚΥΑ 7533 «Διαδικασία έντυπης υποβολή Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης» (ΦΕΚ Β΄ 251) με την οποία καθορίζονται τα νέα Έντυπα Δόμησης.
Παράλληλα οι Υπηρεσίες Δόμησης παύουν να έχουν αρμοδιότητα για τη διεξαγωγή του ελεγκτικού έργου, το οποίο πλέον ανατίθεται στους Ελεγκτές Δόμησης. Για τους Ελεγκτές Δόμησης έχουν εκδοθεί:

1. Η κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός κατηγοριών Ελεγκτών Δόμησης, εξεταστέας ύλης, φορέα και διαδικασίας διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Ελεγκτή Δόμησης» (ΦΕΚ Β΄ 252), στην οποία καθορίζεται η διαδικασία για την απόκτηση άδειας Ελεγκτή Δόμησης.
 
2. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) «Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης» (ΦΕΚ Β΄ 465), στην οποία ορίζεται ο ακριβής αριθμός των απαιτούμενων ελέγχων ανά κατηγορία και είδος οικοδομικού έργου, η διαδικασία ορισμού Ελεγκτή Δόμησης, οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις για τη διενέργεια των ελέγχων, αλλά και τα ακριβή σημεία ελέγχου ανά στάδιο και κατηγορία ελέγχου.

Επισημαίνεται ότι η ιδιότητα του Ελεγκτή Δόμησης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου, όπως περαιτέρω διευκρινίζεται με την Εγκύκλιο «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249 Α΄), σχετικά με ιδιότητες ασυμβίβαστες με αυτές του Ελεγκτή δόμησης και του Ενεργειακού Επιθεωρητή» (οικ. 958/29.3.12).