13 Αυγ 2012

Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές : Η Εξέλιξη των ΠΕΤΕΠ

Οι Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Ε.ΤΕ.Π.) γίνονται 
Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές  (Ε.ΤΕ.Π.)

Το έργο της σύνταξης των 451 ΠΕΤΕΠ (Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές) υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Action Plan» του ΥΠΕΧΩΔΕ για τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Παραγωγής των Δημοσίων Έργων (2003-2006), υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) και την συμβολή του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών www.iok.gr .

Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα του αντικειμένου των συνήθων τεχνικών έργων (οδοποιία, λιμενικά,  υδραυλικά, σιδηροδρομικά έργα κλπ.) και ως εκ τούτου αποτελούν ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τον τεχνικό κόσμο.

Συντάχθηκαν και επεξεργάστηκαν από επιτροπές μηχανικών του πανεπιστημιακού χώρου, του δημοσίου τομέα, μελετητές, κατασκευαστές και ελεύθερους επαγγελματίες.

Το έτος 2007 δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε. για δημόσια διαβούλευση.

Μετέπειτα (2009) το Υπουργείο ανέθεσε τον ΕΛΟΤ να μεταφέρει τα κείμενα στην Ελληνική Τυποποίηση, έργο που απαιτούσε μεταξύ άλλων

- έλεγχο και επικαιροποίηση των αναφορών σε Πρότυπα που υπήρχαν σε αυτά,
- ομογενοποίηση της ορολογίας, και τέλος
- έκδοση τους ως Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ).

Η χρήση τους γίνεται υποχρεωτική σε όλα τα Δημόσια Τεχνικά Έργα μετά την έγκριση 440 ΕΤΕΠ και δημοσίευση πλήρους του τυποποιητικού κειμένου τους (7024 σελίδες), στο ΦΕΚ B 2221/30.07.2012 (αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/273 Απόφαση).     

Όσα από τα εθνικά κανονιστικά κείμενα αντίκεινται στις εγκρινόμενες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία εφαρμογής των ΕΤΕΠ.  Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση δύο μηνών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Περισσότερα θα βρείτε στο site του Εθνικού Τυπογραφείου όπου θα κάνετε τη σχετική αναζήτηση για να κατεβάσετε το τελικό εγκεκριμένο κείμενο των προδιαγραφών (αρχείο 105 ΜΒ) .