3 Ιουν 2013

Με βήμα ταχύ καταφθάνει η ηλεκτρονική ταυτότητα στα κτίριαΥποχρεωτική καθίσταται η ηλεκτρονική ταυτότητα των κτιρίων, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα του υπουργείου Περιβάλλοντος που θα βρίσκεται σε διαβούλευση μέχρι την 14η Ιουνίου και θα τεθεί σε ισχύ όταν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ηλεκτρονική ταυτότητα εφαρμόζεται σε υφιστάμενα κτήρια των οποίων η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί πριν την 1/3/2012. Στην ηλεκτρονική ταυτότητα συμπληρώνονται από αρμόδιο μηχανικό όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτότητα κτιρίου και για τον έλεγχο δόμησης.

Υποχρεωτική για τα αυθαίρετα ή για μεταβιβάσεις

Η ενημέρωση της ταυτότητας κτιρίου πραγματοποιείται υποχρεωτικώς

α) μετά από την εκτέλεση οποιαδήποτε εργασίας για την οποία απαιτείται άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από δημόσια αρχή,

Β) μετά από κάθε περιοδικό έλεγχο.


 Όλα τα δημόσια και ιδιωτικά κτήρια υπάγονται στο ηλεκτρονικό σύστημα βάσης δεδομένων της ταυτότητας του κτιρίου εντός προθεσμίας 10 ετών από την ημερομηνία έναρξης του ηλεκτρονικού συστήματος ταυτότητας κτιρίου. Σε αντίθετη περίπτωση τα κτίρια θεωρούνται και χαρακτηρίζονται αυθαίρετα και επιβάλλονται σχετικές κυρώσεις περί αυθαιρέτων.

Ειδικώς τα κτήρια για τα οποία έχει γίνει υπαγωγή στις διατάξεις των Ν.3843/2010 και στις διατάξεις του Ν.4014/2011 η πρώτη συμπλήρωση – ενημέρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις του παρόντος διενεργείται υποχρεωτικώς εντός προθεσμίας πέντε ετών από την δημοσίευση του παρόντος.

Ο αρμόδιος μηχανικός ο οποίος συμπληρώνει τα στοιχεία της ταυτότητας του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας, ορίζεται από τον ιδιοκτήτη για κάθε κτίριο ή διηρημένη ιδιοκτησία. Σε περίπτωση πολυκατοικιών όπου έχουν συσταθεί οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες ο αρμόδιος Μηχανικός για το σύνολο του κτιρίου δύναται να ορίζεται μετά από απόφαση της πλειοψηφίας των κοινωνών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό της οροφοιδιοκτησίας άλλως με απλή πλειοψηφία. Για την συμπλήρωση απαιτείται έλεγχος του συνόλου του κτιρίου.

Πηγή : www.in.gr - ΑΠΕ