17 Ιαν 2014

Πρόταση για την βελτίωση της διαδικασίας έκδοσης αδειών δόμησης

Στη χώρα μας, ιδιαιτερότητες όπως το ήπιο κλίμα, καθιστούν την υλοποίηση κτιρίων με άριστη άνεση κατοίκησης και διαμονής, χαμηλό κόστος υλοποίησης και σχεδόν μηδενικές απαιτήσεις θέρμανσης – ψύξης, σαν κάτι που δεν ανήκει πλέον στη σφαίρα του μακρυνού μέλλοντος. Μελέτες σκοπιμότητας, αλλά και μετρήσεις στις πρώτες σχετικές εφαρμογές στη χώρα μας, αποδεικνύουν πως τα κτίρια αυτού του είδους, τείνουν να είναι όμοιου κόστους με τα συμβατικά, αν αρθούν γραφειοκρατικά εμπόδια.

Στελέχη του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτιρίου (ΕΙΠΑΚ) ανέλαβαν την πρωτοβουλία να αποστείλουν επιστολή προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη και συναρμόδιους φορείς για την άρση αυτών των εμποδίων στην υφιστάμενη διαδικασία έκδοσης αδειών δόμησης.
Στην επιστολή γίνονται συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας και την μείωση του κόστους έκδοσης αδειών δόμησης προς όφελος του πολίτη.

Ιδιαίτερα τονίζεται ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει την υποχρέωση εκπόνηση μελετών για την έκδοση άδειας δόμησης, απαιτεί την εκπόνηση μελέτης θέρμανσης, ψύξης και εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κάθε κτίριο ακόμα και όταν από το σχεδιασμό προκύπτει ότι δεν απαιτείται κανένα θερμαντικό ή ψυκτικό μέσο για τη δημιουργία συνθηκών άνεσης. 

Παράλληλα δεν λαμβάνονται υπόψη τα υπολογιζόμενα πάγια θερμικά ή ψυκτικά φορτία που παράγονται από τη συνήθη χρήση των κτιρίων. Το αποτέλεσμα είναι να υποχρεώνονται οι επενδυτές σε ακριβά πληρωμένες και ανούσιες μελέτες, οι οποίες πρέπει να εφαρμοστούν απαρέγκλιτα, ακόμα και αν οι εγκαταστάσεις αυτές δε διαθέτουν καμία οικονομική ή χρηστική σκοπιμότητα, αφού ουδέποτε πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.