16 Νοε 2011

Προδιαγραφές έργων οδοποιϊας (παλαιότερες)

Η χρήση των Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών  (Π.Τ.Π)  απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή καθόσον ισχύουν μόνο στο μέρος τους που δεν έχει βελτιωθεί με άρθρα της Τ.Σ.Υ. (Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων), της Ε.Σ.Υ. (Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) και άλλων Προδιαγραφών, που υπερισχύουν συμβατικά.

Η σειρά ισχύος των Π.Τ.Π. σε σχέση με τα άλλα συμβατικά τεύχη αναφέρεται στην παρ. 1.2.2.γ του 'Αρθρου Α-01 της Τ.Σ.Υ. (www.ggde.gr) καθώς και στη Διακήρυξη κάθε Έργου.