5 Δεκ 2011

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας


Π.Δ. 16/1996 - Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/EOK

Καλύπτεται θεματολογία όπως παρακάτω περιγράφεται :
·  Σκοπός –Αντικείμενο-Πεδίο εφαρμογής: (άρθ. 1)
·  Ορισμοί (χώροι εργασίας, εργαζόμενος, εργοδότης, εκπρόσωπος εργαζομένων) : (άρθ. 2)
·  Υποχρεώσεις εργοδοτών : (άρθ. 3-7)
·  Ενημέρωση εργαζομένων: (άρθ. 8)
·  Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις: (παρ. Ι §3, παρ. ΙΙ §3)
·  Οδοί διαφυγής & έξοδοι κινδύνου: (παρ. Ι §4, παρ. ΙΙ §4)
·  Πυρανίχνευση & πυρόσβεση: (παρ. Ι §5, παρ. ΙΙ §5)

·  Εξαερισμός κλειστών χώρων : (παρ. Ι §6, παρ. ΙΙ §6)
·  Απαγωγή παραγόντων: (παρ. Ι §7, παρ. ΙΙ §7)
·  Θερμοκρασία χώρων: (παρ. Ι §8, παρ. ΙΙ §8)
·  Φωτισμός: (παρ. Ι §9, παρ. ΙΙ §9)
·  Δάπεδα, τοίχοι, οροφές & στέγες χώρων: (παρ. Ι §10, παρ. ΙΙ §10)
·  Παράθυρα & φεγγίτες χώρων : (παρ. Ι §11)
·  Θύρες & πύλες: (παρ. Ι §12, παρ. ΙΙ §11)
·  Διάδρομοι κυκλοφορίας: (παρ. Ι §13, παρ. ΙΙ §12)
·  Προστασία από πτώσεις & πτώση αντικειμένων- Ζώνες κινδύνου: (παρ. Ι §14, παρ. ΙΙ §13)

Περισσότερα , διαβάστε εδώ.