5 Δεκ 2011

Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας σε προσωρινά ή κινητά εργοτάξια


Π.Δ. 305/1996 - Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK.

 Υπάρχουν άρθρα για τα εξής θέματα
  • Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
  • Ορισμοί (προσωρινό ή κινητό εργοτάξιο, κύριος του έργου, εργολάβος, υπεργολάβος, κλπ) : (άρθ. 2)
  • Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (Σ.Α.Υ) : (άρθ. 3)
  •  Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ) : (άρθ. 3)
  • Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Η.Μ.Α) : (άρθ. 3 §12-14)
  • Συντονιστής : (άρθ. 3, 5, 6)
  • Ευθύνες παραγόντων του έργου : (άρθ. 7)
  • Υποχρεώσεις εργοδοτών - εργαζομένων : (άρθ. 8, 9)
  • Ενημέρωση εργαζομένων : (άρθ. 10) 
Περισσότερα διαβάστε εδώ και εδώ.