13 Δεκ 2011

Κανονισμοί για αντισεισμικές μελέτες προ Ευρωκώδικα


ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΑΚ2000

Αποφ-Δ17α/36/2/ΦΝ275/02 (ΦΕΚ-279/Β/7-3-02) [ΙΣΧΥΕΙ από 7-3-02] (ΦΕΚ-279/Β/02) 
Εφαρμογή διατάξεων του ΕΑΚ 2000 και ΕΚΩΣ 2000 στα έργα του 
Δημοσίου Τομέα.