22 Νοε 2012

Βραχύς πρόβολος : Κανονισμοί και διατάξεις

ekos2000.46
Αυτοί οι τύποι δομικών στοιχείων επιτρέπεται να αναλύονται και να σχεδιάζονται σύμφωνα με τις αρχές των μεθόδων πλαστικής ανάλυσης και θλιπτήρων- ελκυστήρων υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Τα δομικά στοιχεία επιτρέπεται να εξιδανικεύονται ως στατικώς ορισμένα δικτυώματα συντιθέμενα από ευθύγραμμους ιδεατούς  θλιπτήρες (που μεταφέρουν τις δυνάμεις σύνθλιψης του σκυροδέματος) και ελκυστήρες (τους οπλισμούς). Οι δυνάμεις των στοιχείων του δικτυώματος προσδιορίζονται από την εξέταση της ισορροπίας. Τοποθετείται μετά επαρκής οπλισμός για να μεταφέρει τον εφελκυσμό των ελκυστήρων και γίνεται έλεγχος για να εξασφαλιστεί ότι οι τάσεις σύνθλιψης των θλιπτήρων δεν είναι υπερβολικές. Κατόπιν πρέπει να ελέγχονται οι απαιτήσεις της διάταξης των οπλισμών, με ιδιαίτερη προσοχή στην αγκύρωση όλων των οπλισμών και στις τοπικές αναπτυσσόμενες τάσεις εξ' αιτίας συγκεντρωμένων δυνάμεων.

2) Για να εξασφαλιστεί μια κατά προσέγγιση συμβατότητα, η θέση και ο προσανατολισμός των θλιπτήρων και των ελκυστήρων πρέπει να απεικονίζουν την κατανομή των εσωτερικών δυνάμεων που προκύπτουν από μια ελαστική ανάλυση του δομικού στοιχείου.

3) κατά τον έλεγχο των τάσεων του σκυροδέματος των θλιπτήρων, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μια πιθανή μείωση της αντοχής εξ' αιτίας εγκάρσιων τάσεων εφελκυσμού ή ρηγμάτωσης ή επίδρασης της διάτμησης. Η μέση τάση σύνθλιψης σχεδιασμού των θλιπτήρων επιτρέπεται να λαμβάνεται ως v fcd. Σε περίπτωση απουσίας άλλων δεδομένων, η τιμή του v επιτρέπεται να λαμβάνεται ίση με 0.60 συμπεριλαμβανομένου ενός περιθωρίου για τις φορτίσεις μακράς διαρκείας. Υψηλότερες τιμές του v (ακόμη και v > 1) πρέπει να αιτιολογούνται με βάση μια τριαξονική κατάσταση τάσεων σύνθλιψης, με την προϋπόθεση ότι είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι η επιπρόσθετη εγκάρσια σύνθλιψη μπορεί να πραγματοποιηθεί στην πράξη.

Περισσότερα διαβάστε εδώ : https://www.technologismiki.com/nomos/index.html?ekos2000_pa.php