24 Φεβ 2013

Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2013
                                                                                                        Αρ.Πρωτ. Δ17γ/ 01 / 34 /ΦΝ 439.6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤ.
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17)

Ταχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδ. : 101 78 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : κ. Καρλή
TELEFAX : 213 1523 572
Τηλέφωνο : 231 1523 557
E-mail ggded17@ggde.gr

                                                                                                             ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2013

Σας πληροφορούμε ότι για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών και υπηρεσιών για το έτος 2013, ο συντελεστής (τκ) που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, που εγκρίθηκε με την αριθμ. ΔΜΕΟ/α/0/1257/9-8-05 (ΦΕΚ Β΄ 1162 ) απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., έχει τιμή (τκ) = 1, 259.

1. Όπως αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του ως άνω Κανονισμού, η τιμή αυτή «ορίζεται για κάθε έτος ως ο λόγος του επίσημου γενικού δείκτη καταναλωτή του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους προς τον επίσημο δείκτη τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου του έτους 2004»

Έτσι, αναλυτικά, με βάση το δελτίο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και μετά την αναπροσαρμογή του Έτους Βάσης (2009 Δεκεμβ.= 101,78) ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου 2004 αναμορφώθηκε σε 87,79 και ο αντίστοιχος δείκτης Δεκεμβρίου 2012 διαμορφώθηκε σε 110,51. Ως εκ τούτου η τιμή του συντελεστή (τκ), που προκύπτει ως ο λόγος 110,51/87,79 ισούται με 1,259.

2. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005 οι προκηρύξεις που εγκρίνονται μετά τις 20-3-2013 λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την ως άνω αναπροσαρμογή των τιμών για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής. Προκειμένου δηλαδή να υπολογιστεί η προεκτιμώμενη αμοιβή μιας μελέτης ή μιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα πρέπει η αρμόδια υπηρεσία να εφαρμόσει πλέον τη νέα, την αναπροσαρμοσμένη τιμή του συντελεστή (τκ) δηλ. να θέτει όπου (τκ) =1,259.

Εννοείται ότι για τις προκηρύξεις που εγκρίνονται μέχρι και τις 20-3-2013 ο συντελεστής (τκ) εξακολουθεί να έχει την τιμή (τκ) = 1,249