11 Ιουν 2013

Αναπροσαρμογή ενιαίων τιμολογίων για τα δημόσια έργα

Διορθωτικές επεμβάσεις στην απόφαση Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών. ΦΕΚ 639Β / 20-3-2013 .Τροποποιούνται δαπάνες μεταφοράς αδρανών αλλά και προϊόντων εκσκαφής καθώς και συγκεκριμένα άρθρα ΠΡΣ, ΥΔΡ και ΟΔΟ .