29 Οκτ 2013

Τεύχη Δημοπράτησης - Δημόσιος Διαγωνισμός

Λέγοντας Τεύχη Δημοπράτησης εννοούμε το σύνολο των συνοδευτικών εγγράφων με βάση τα οποία θα γίνει η δημοπράτηση κάποιου δημόσιου έργου . Απαιτείται η τεχνική έκθεση , το έγγραφο για την διάθεση πίστωσης σχετικά με το έργο που δημοπρατείται , ο προϋπολογισμός μελέτης , το τιμολόγιο , η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) , το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας , Τα Φύλλα Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ - ΦΑΥ) τα οποία αλλάζουν ανάλογα με το έργο και τους κινδύνους του .
Επίσης θα πρέπει να υπάρχει Τεχνική Περιγραφή , Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων η οποία είναι απαραίτητη σε έργα οδοποιϊας .

Το τμήμα μελετών της Δ/νουσας Υπηρεσίας που δημοπρατεί το έργο ,  συντάσσει και τους όρους διακήρυξης όπου περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες δημοπράτησης , τα εργοληπτικά πτυχία που απαιτούνται και βέβαια το είδος της δημοπράτησης όπως αυτό περιγράφεται στα άρθρα 4-7 του Ν.3669/2008 .
Στη συνέχεια γίνεται δημοσίευση σε τοπικής ή εθνικής εμβέλειας εφημερίδες καθώς και ανάρτηση στη διαύγεια της περιληπτικής διακήρυξης της δημοπρασίας . Σε κάποια έργα απαιτείται και η δημοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης σε ΦΕΚ και έπεται η ανάρτηση στη διαύγεια. Ακολούθως , στην Υπηρεσία που δημοπρατεί το έργο , προσέρχονται υποψήφιοι και παίρνουν τα τεύχη δημοπράτησης και το έντυπο οικονομικής προσφοράς το οποίο και καταθέτουν προσεκτικά συμπληρωμένο την ώρα του διαγωνισμού , μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής τους όπως τα ορίζει η διακήρυξη .

Η Επιτροπή Διαγωνισμού , ορισμένη με κλήρωση συνήθως , παραλαμβάνει τα έντυπα οικονομικής προσφοράς μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε υποψήφιου αναδόχου για το έργο . Αν λείπουν δικαιολογητικά τα οποία αποτελούν κριτήριο αποκλεισμού , αυτό δηλώνεται άμεσα από τα μέλη της επιτροπής και σημειώνεται στο πρακτικό του διαγωνισμού το οποίο αναρτάται για 5 εργάσιμες ημέρες σε χώρο της Υπηρεσίας που δημοπρατεί το έργο . Συντάσσεται και υπογράφεται πρακτικό όπου καταγράφονται όλες οι συμμετοχές και τα ποσοστά έκπτωσης που προσέφερε ο κάθε συμμετέχων. Εντός 5 ημερών μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά του πρακτικού διατυπώνοντας γραπτά τις απόψεις τους . Τις απόψεις αυτές θα καταγράψει η επιτροπή διαγωνισμού σε σχετική εισήγηση μαζί με επιχειρήματα σχετικά με την ισχύ της ένστασης και θα τα διαβιαβάσει στο όργανο που αποφαίνεται επί των ενστάσεων . 

Αν δεν υπάρχει ανατροπή των αποτελεσμάτων , καλείται εκείνος που προσέφερε την μεγαλύτερη έκπτωση να προσκομίσει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά  καθώς και εγγυητική καλής εκτέλεσης προκειμένου να υπογραφή η σύμβασηγια την εκτέλεση του έργου η οποία επίσης αναρτάται στη διαύγεια μετά από την υπογραφή της προκειμένου να είναι έγκυρη.

Οι δημοπρασίες των έργων διέπονται από τον Ν.3669/2008.