4 Δεκ 2013

Δημοπράτηση έργων με το σύστημα μελέτης - κατασκευής


Εγκύκλιος 28/2013 , ΦΕΚ Β 2261 / 11-9-2013 με θέμα: «Καθορισμός των ειδών των τεχνικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις για δημοπράτησή τους με το σύστημα προσφοράς μελέτη και κατασκευή».

Τα έργα αυτά είναι :
  • Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων και Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Ιλύος ( ΟΕΕΙ).
  • Επεξεργασία Νερού.
  • Επεξεργασία Στερεών Αποβλήτων και Ολοκληρωμέ­νες Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Απορριμμάτων(ΟΕΔΑ).
  • Ειδικά Ενεργειακά Έργα.
  • Χώροι Υγειονομικής Ταφής, εφόσον περιλαμβάνουν και μονάδες αξιοποίησης βιοαερίου και επεξεργασίας στραγγιδίων.

Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ εδώ .