3 Ιουν 2011

Προδιαγραφές για εκτέλεση έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα

Είναι σημαντική η θέσπιση προδιαγραφών δεδομένης της αβεβαιότητας για την ποιότητα των αδρανών , τη θέση αποθήκευσης του σιδηρού οπλισμού και την ποιότητα του σκυροδέματος που τελικά θα παραλάβει ο επιβλέπων το έργο για να προβεί σε σκυροδέτηση.

Το σκυρόδεμα πολλές φορές φτάνει στον τόπο του έργου μετά από αρκετή ώρα και διαθέτει ελαττωμένη εργασιμότητα . Η διαδικασία της εκ των υστέρων προσθήκης νερού για βελτίωση των χαρακτηριστικών του , μόνο κινδύνους εμπεριέχει.

Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος ρυθμίζει και καθορίζει τις ελάχιστες ιδιότητες/χαρακτηριστικά του σκυροδέματος ανά κατηγορία και θέση έργου . Πρέπει να τηρείται με σύνεση και να επιδιώκεται η λήψη δοκιμίων και η θραύση αυτών σε πιστοποιημένα εργαστήρια ώστε να υπάρχει εξασφάλιση ότι το σκυρόδεμα ανήκει στην κατηγορία κατά την οποία υπολογίστηκε στη στατική μελέτη του φέροντος οργανισμού.