16 Νοε 2011

Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων για Έργα Οδοποιϊας

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές είναι κείμενα που περιγράφουν αναλυτικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εργασιών, των πόρων και των αποτελεσμάτων της σύμβασης, που πρέπει να ικανοποιηθούν (επιτευχθούν) με την υλοποίησή της, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της. Παράλληλα, αποτελούν κριτήρια αποδοχής ή/ και αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων της σύμβασης, καθώς και το μέτρο αποδοχής των αποτελεσμάτων ή των εργασιών, ή των πόρων της σύμβασης (και πιστοποίησης/ πληρωμής τους) κατά την υλοποίησή της.

Το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ , έχει θεσπίσει Τεχνικές Προδιαγραφές για έργα οδοποιϊας . Θα τις βρείτε εδώ ή και εδώ. Πιστεύω να φανούν χρήσιμες.