13 Μαΐ 2012

Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργωνΥπουργική απόφαση ΥΠΥΜΕΔΙ 
Δ17α/03/8/ΦΝ 460/23.01.2012,
ΦΕΚ 56Β/25.01.2012Times Monados