30 Νοε 2012

Ψηφιοποιημένα συμφωνητικά για την αμοιβή των μηχανικώνΚαθορισμός της δομής και του ελάχιστου περιεχομένου της έγγραφης συμφωνίας της παρ. 1α του άρθρου 7 του Ν.3919/2011 για την ανάθεση υπηρεσιών μηχανικού. 

 Από 15/2/2012 το σύστημα διαχείρισης αμοιβών του ΤΕΕ προσαρμόστηκε έτσι ώστε οι συμφωνηθείσες αμοιβές να συμπληρώνονται από τον Μηχανικό και να  γνωστοποιούνται στο ΤΕΕ, βάσει της έγγραφης συμφωνίας με τον εργοδότη (παρ. 1, 2 άρθρου 7 Ν. 3919/2011) 

 Η νέα έκδοση του λογισμικού του ΤΕΕ επιτρέπει και την εισαγωγή ψηφιοποιημένου αντιγράφου της έγγραφης συμφωνίας η οποία μπορεί να περιέχει και επιπρόσθετα στοιχεία εκτός από αυτά που προκύπτουν από τον υπολογισμό των νόμιμων αμοιβών και την αναγραφή της συμφωνηθείσας
αμοιβής. 

Στις έγγραφες συμφωνίες που συνάπτουν οι μηχανικοί  θα προσαρτάται υποχρεωτικά ως παράρτημα η αναφορά υπολογισμού των νόμιμων αμοιβών όπως υπολογίζονται από το σύστημα του ΤΕΕ, θα έχει  συμπληρωμένες τις συμφωνηθείσες αμοιβές ανά μηχανικό και θα φέρει υπογραφές από τα εμπλεκόμενα μέρη (συμμετέχοντες μηχανικοί και αναθέτοντες/ιδιοκτήτες).

Περισσότερα στοιχεία μπορείτε να διαβάσετε εδώ .