7 Νοε 2013

Νέα άρθρα για μελέτες δημοσίων έργων - Μέρος ΙΙ

Ήδη έγινε μια ανφορά σχετικά με το ότι τα άρθρα του προϋπολογισμού μελέτης είναι επίσημα άρθρα εγκεκριμμένα από το ΥΠΕΚΑ (ή το πρώην ΠΕΧΩΔΕ) . Αναφέραμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να προδιαγραφούν και να ενταχθούν στην μελέτη υλικά και συνοδευτικές εργασίες οι οποίες δεν περιγράφονται στα επίσημα άρθρα . Ακολουθούν και άλλα ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων άρθρων με περιγραφή και κάποιες ενδεικτικές τιμές από το εμπόριο . Επισημαίνεται ότι σε έργα που επιδοτούνται από ΕΣΠΑ ή άλλους φορείς στήριξης , για τα υλικά που συμμετέχουν σε νέες τιμές απαιτούνται γραπτές προσφορές από προμηθευτές . Το πλήθος των γραπτών προσφορών καθορίζεται από τον φορέα και συνήθως είναι 2-3 διαφορετικές προσφορές ανά υλικό .

Ο κάθε μελετητής χρησιμοποιεί κάποιο/α από τα προγράμματα για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης και προϋπολογισμού για δημόσια έργα και σε κάθε πρόγραμμα , ο τρόπος ορισμού νέων άρθρων αλλάζει . Η ομάδα υποστήριξης του κάθε λογισμικού δημοσίων έργων , θα κατευθύνει τον κάθε μελετητή για τον ενδεδειγμένο τρόπο προετοιμασίας των νέων άρθρων .

Αρθρο ΝΤ 101

Καθαίρεσις  πλακών πεζοδρομίου,  παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους (τσιμέντου,
μαρμάρου, τύπου Μάλτας, κεραμουργικών κλπ), άνευ προσοχής
μετά  του  κονιάματος  στρώσεως αυτών εις οιανδήποτε στάθμην από του εδάφους και
συσσωρεύσεως  των  προιόντων  καθαιρέσεως  εις  μέσην  απόστασιν  έως  10 m προς
φόρτωσιν.
.
(1 m2)
Εργασία          Βοηθ              (002)  h Υ{ 0,35*        Τ.002}=           Χ1
                       Εργ                 (001)  h Υ{ 0,25*        Τ.001}=           Χ2
                                                                            --------------------------------
  Σ Υ Ν Ο Λ Ο                                                                          

Οι τιμές Τ.001 και Τ.002 είναι σαφώς ορισμένες και προκύπτουν κάθε φορά από πρακτικό διαπίστωσης τιμών. Με έντονους χαρακτήρες φαίνεται η εκτίμηση του μελετητή σχετικά με τον χρόνο που θα διαρκέσει η εργασία καθώς και με το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα απασχοληθεί .


Αρθρο ΝΤ 102

Καθαίρεσις  δαπέδων  εκ κυβολίθων  οποιαδήποτε διαστάσεων , μετά προσοχής διά την  εξαγωγήν  ακεραίων κυβολίθων εις ποσοστόν άνω των 80%, την  μεταφοράν  των χρησίμων κυβολήθων εις απόστασιν έως 20 m και απόθεσιν  εις  κανονικά  σχήματα και τέλος συσσώρευσιν των αχρήστων μέχρις μέσης αποστάσεως 10 m προς φόρτωσιν.

(1 m2)
Εργασία          Tεχν              (003)  h Υ{ 0,50*        Τ.003}=           Χ1
                       Εργ               (001)  h Υ{ 0,15*        Τ.001}=            Χ2
                                                                             -----------------------------------
    Σ Υ Ν Ο Λ Ο


Αρθρο ΝΤ 103
Για την πλήρη πλακόστρωση οποιασδήποτε επιφανείας πεζοδρομίων, νησίδων κλπ, με τσιμεντένιες πλάκες βαριάς κυκλοφορίας, αντιολισθηρές (κατηγορίας Ι) πάχους 5 εκ., άνω στρώσης πάχους τουλάχιστον 2.50 εκ. από λευκό τσιμέντο, διαστάσεων τσιμεντοπλακών 0,50 Χ 0,50 μ., οι οποίες θα πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές του τ. Υ.Δ.Ε. (Π.Τ.Π. Δ.Τ. 625.88/1959, 219/9.10.59 ΦΕΚ) και οι οποίες θα συγκολλούνται με κονίαμα σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Τ 87 και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
       
 Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου των τσιμεντένιων πλακών, των υλικών στερέωσης, αρμολόγησης κλπ και όλων των απαιτουμένων υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης των τσιμεντοπλακών, η δαπάνη  ασβεστοτσιμεντοκονιάματος έδρασης πάχους 2,5 έως 3,0 εκ. αποτελούμενο από ένα  μέρος ασβέστη, πέντε μέρη καθαρής άμμου και 180 χγρ τσιμέντου ανά μ3, η δαπάνη  αρμολόγησης με τσιμεντομαρμαροκονία από λευκό εγχώριο τσιμέντο αναλογίας 650  χγρ τσιμέντου ανά μ3 μαρμαροκονίας, η δαπάνη καθαρισμού των αρμών και κάθε άλλη  δαπάνη υλικού και εργασίας για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους πλακοστρώσεως.

Υλικά

Πλάκες Πεζοδρομίου                                                                      Χ1

Εργασία          Tεχν              (003)  h Υ{ 0,50*        Τ.003}=           Χ2
                       Εργ               (001)  h  Υ{ 0,15*        Τ.001}=           Χ3
                                                                             -----------------------------------
    Σ Υ Ν Ο Λ Ο


Σήμερα βέβαια , ισχύουν οι ΕΤΕΠ και όχι οι ΠΤΠ οπότε οι συντάκτες νέων άρθρων θα πρέπει κατά το δυνατόν να βασίζονται σ' αυτά.

Οι ΕΤΕΠ ανά θεματική κατηγορία βρίσκονται συγκεντρωμένες εδώ .