13 Νοε 2013

Νέα άρθρα για μελέτες δημοσίων έργων - Μέρος ΙΙI

NAOIK N7326
Αναθεωρείται με το ΟΙΚ 7326

Αδιαβροχοποίηση πλακιδίων καθώς και των αρμών τους με τη χρήση διαφανούς υγρού με κατάλληλες ιδιότητες το  οποίο να επιτρέπει "αναπνοή" του υλικού , εξαιρετικά υψηλή υδαταπωθητικότητα αλλά και μακρόχρονη προστασία από οργανικούς ρυπαντές όπως  υπολείμματα τροφών και ποτών όταν έρχονται σε επαφή ή παραμένουν πάνω στα πλακίδια.

Πρίν από την αδιαβροχοποίηση οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι στεγνές . Το υλικό αδιαβροχοποίησης θα πρέπει να καλύπτει πόρους - σκληρυντικό , με μυκητιοκτόνο δράση. Μετά την απορρόφηση της άνω στρώσης , θα εφαρμοστεί το υλικό αδιαβροχοποίησης σε δύο στρώσεις . Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να διαθέτουν ιδιότητες οι οποίες δεν θα επηρεάζουν με κανένα τρόπο τα αντιολισθητικά χαρακτηριστικά των δαπέδων ούτε θα αλλοιώνουν την όψη τους .

Τα υλικά των στρώσεων θα πρέπει να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά εξειδικευμένων εργαστηρίων όπου θα αναφέρονται και οι ιδιότητές τους.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αδιαβροχοποιημένης , κατά τα ως άνω, πλακόστρωσης.
$$
α) Yλικά

Προμήθεια επιτόπου του έργου του ειδικού υγρού  για τον
εμποτισμό των επιφανειών ανοιγμένων ανά τετρ. μέτρο

                          τεμ.     Υ{ 1,00*         1,25}      =              Χ1

β) Εργασία για τον εμποτισμό των επιφανειών
                                  
   Εργ (001)                         h Υ{0,20 *          Τ.001}=         Χ2
             
                                                      --------------------------
                                                      Αθροισμα Σ{        Χ1,Χ2 }

 Μια ενδεικτική τιμή , μόνο για αδιαβροχοποίηση , κυμαίνεται γύρω στα 5 Euro ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας .


ΝΑΟΔΟ Α\Β81.ΣΧΕΤ
Πλακοστρώσεις έγχρωμων τσιμεντόπλακων τυφλού διαστάσεων 40x40cm

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων και κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων με πλάκες έγχρωμες, επίπεδες ή ραβδωτές, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 40x40 cm.

Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων από αντιολισθηρές πλάκες από σκυρόδεμα, έγχρωμες, τυποποιημένων διαστάσεων 40x40 cm, πάχους 3 cm.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια, μεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου πλακών συσκευασμένων σε παλέτες,

- η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος έδρασης, (εργασία και υλικά),

- η τοποθέτηση των πλακών κατά την προβλεπόμενη από την μελέτη διάταξη (συμπεριλαμβανομένης της κοπής τεμαχίων, για την πλήρη κάλυψη της προβλεπομένης επιφάνειας, με χρήση ειδικών κοπτικών εργαλείων),

- η αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία),

- ο πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και αποκομιδή προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, θραυσμάτων πλακών, υλικών συσκευασίας κλπ.

Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωμένης, κατά τα ως άνω, πλακόστρωσης.

Ενδεικτική τιμή : 17,50 Euro ανά τετραγωνικό μέτρο διαστρωμένης επιφάνειας .


ΝΑΟΔΟ Ν\ΑΒ52

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων με βοτσαλωτές , ψηφιδωτές κ.λ.π. πλάκες

Για την πλήρη πλακόστρωση οποιασδήποτε επιφανείας πεζοδρομίων, νησίδων κλπ, με έγχρωμες αντιολισθηρές τσιμεντένιες πλάκες βοτσαλωτές, ψηφιδωτές , πλάκες οδηγών τυφλών ή άλλες τσιμεντόπλακες διαφόρων σχεδίων, κατόπιν επιλογής και καθ' υπόδειξη της Υπηρεσίας  , οποιουδήποτε πάχους και διαστάσεων οι οποίες θα καλύπτουν πλήρως τις ισχύουσες προδιαγραφές (Π.Τ.Π. Δ.Τ. 625.88/1959, 219/9.10.59 ΦΕΚ) και οι οποίες θα τοποθετούνται και θα συγκολλούνται με κονίαμα σύμφωνα με την ΠΤΠ Τ87 και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου των πλακών, των υλικών στερέωσης κ.λ.π. και όλων των απαιτούμενων υλικών , η δαπάνη τοποθέτησής τους , η δαπάνη ασβεστοτσιμεντοκονιάματος έδρασης πάχους 2-3 εκατοστών αποτελούμενο από ένα μέρος ασβέστη , πέντε μέρη καθαρής άμμου και 180 χγρ τσιμέντου ανά κυβ μέτρο και κάθε άλλη  δαπάνη υλικού και εργασίας για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.


Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους πλακοστρώσεως : 24 Euro