15 Νοε 2013

Προμετρήσεις - ΙΙ

Στα σχέδια αναπλάσεων πλατειών , τα "κουκιά" είναι συγκεκριμένα και μετρημένα . Ουσιαστικά ζητείται η μέτρηση εμβαδών (π.χ. για τοποθέτηση χλοοτάπητα) , η μέτρηση μηκών όπου πολλαπλασιασμένα με ένα συγκεκριμένο μέσο πλάτος θα μας δώσουν εμβαδό κυβόλιθων σε συγκεκριμένους διαδρόμους επί της πλατείας , καταμέτρηση blocks ώστε να έχουμε εικόνα για τα στοιχεία αστικού εξοπλισμού (παγκάκια , κάδοι κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν .
Στα σχέδια ξυλοτύπων , για να υπολογίσουμε όγκο σκυροδέματος αρκεί να μετρήσουμε μήκη δοκών και λαμβάνοντας μέσο πλάτος 0,30μ και μέσο ύψος 0,50μ , έχουμε μια καλή εκτίμηση για τον όγκο του σκυροδέματος των δοκών . Για τις πλάκες , αρκεί το εμβαδό τους επί ένα μέσο πάχος για να καταλήξουμε σε αποτελέσματα . Για τα υποστηλώματα  , αρκεί το εμβαδό της διατομής τους επί ένα μέσο ύψος ορόφου για να προκύψει ο όγκος σκυροδέματος. Για να απλουστεύσουμε λίγο τα πράγματα , αρκεί να κάνουμε κάποιες παραδοχές : α) Τα δοκάρια , οι πλάκες και τα υποστηλώματα , θα τοποθετούνται σε δικά τους ξεχωριστά layers β) Οι πλάκες και τα υποστηλώματα , καλύτερα να είναι δημιουργημένα με polylines ώστε το εμβαδό να υπολογίζεται ευκολότερα . Το σκυρόδεμα στην θεμελίωση υπολογίζεται με αντίστοιχο τρόπο αλλά όχι "μαζικά" διότι τα πέδιλα δεν έχουν ίδιες διαστάσεις. Οι πεδιλοδοκοί έχουν συγκεριμένη διατομή και θα υπολογίζονται ως ανεστραμμένο Τ επί το σύνολο του μήκους των φατνωμάτων . Τα συνδετήρια δοκάρια θα υπολογίζονται με αντίστοιχο τρόπο αρκεί να αφαιρούμε τον όγκο σκυροδέματος που ήδη συμπεριλήφθηκε στα πέδιλα .

Στα σχέδια υδραυλικών έργων , συνήθως μετράμε επιφάνεια όπου γίνεται αποψίλωση - καθαρισμός , όγκο εκσκαφής ανάλογα με το βάθος και πολλαπλασιάζουμε επί μήκος φατνώματος και ανά 20 - 30 φρεάτια μπαίνει φρεάτιο επίσκεψης. Ανάλογα με τους όρους της σύμβασης , μπαίνει άμμος γύρω και πάνω από τον κεντρικό αγωγό , μετά 3Α , μετά προϊόντα εκσκαφής κ.λ.π . Ουσιαστικά προμετρώνται μήκη που κατά περίπτωση πολλαπλασιάζονται με εμβαδά στρώσεων για να προκύψει όγκος στρώσεων . Φυσικά , δεν ξεχνάμε να προμετρήσουμε όγκο που τελικά θα απορρίψουμε σε δανειοθάλαμο.

Θα υπάρξει συγκεκριμένο παράδειγμα ώστε να γίνουν σαφή κάποια πράγματα . Πάνω στα σχέδια είναι απλοί κάποιοι υπολογισμοί αρκεί να τηρούμε κάποιες παραδοχές και να υπάρχει οργάνωση στα δεδομένα μας ώστε να μην υπάρχουν "άσχετες" γραμμές οι οποίες δεν έχουν σχεδιαστεί στα κατάλληλα layers ώστε να μπορέσουν να καταμετρηθούν και να υπολογιστούν στο τελικό κοστολόγιο.